Podmínky operativního Leasingu

 


Obchodní podmínky operativního leasingu,

poskytované Společností AUGEN s.r.o.


· ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  • Tyto obchodní podmínky operativního leasingu (dále jen "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti operativního leasingu motorových vozidel. Další související podmínky mohou být obsaženy v příslušné leasingové smlouvě na motorové vozidlo, popřípadě v obecně závazných právních předpisech a normách.

1.2 "Společností" se rozumí Společnost AUGEN s.r.o., se sídlem Fr.Štíbra 169 PSČ 25226, IČ: 27876586

1.3 "Klientem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má se Společností uzavřenu leasingovou smlouvu na motorové vozidlo. Pokud je Klientem fyzická osoba, prohlašuje podpisem těchto obchodních podmínek, že její svéprávnost nebyla omezena ve smyslu ustanovení § 55 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.4 "Smlouvou" se rozumí leasingová smlouva na motorové vozidlo, smlouva o operativním leasingu motorového vozidla, případně jiná obdobná smlouva, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví OPOL, kterou se Společnost zavazuje: (i) poskytnout Klientovi finanční (leasingovou) službu spočívající v užívání motorového vozidla, specifikovaného v příslušném formuláři Smlouvy (dále jen "předmětné vozidlo"), (ii) předat předmětné vozidlo Klientovi do užívání na dobu určitou, tzn. na dobu trvání operativního leasingu. Za poskytnutí této služby se Klient zavazuje řádně splácet leasingové splátky v souladu se Smlouvou a splátkovým kalendářem či jiným daňovým dokladem, vystaveným Společností. Platnosti Smlouva nabývá podpisem Společnosti i Klienta a účinnosti Smlouva nabývá fyzickým převzetím předmětného vozidla Klientem. Dnem nabytí účinností Smlouvy začíná doba operativního leasingu.

1.5 Smlouvu tvoří smluvní formulář, obsahující číslo Smlouvy, specifikaci smluvních stran a předmětného vozidla, základní finanční parametry poskytované leasingové služby, část smluvních ujednání, dále pak předávací protokol, splátkový kalendář či jiný daňový doklad a tyto OPOL. Součástí Smlouvy jsou i případné dodatky Smlouvy a další dokumenty, o kterých to Smlouva (resp. OPOL) výslovně stanoví.

1.6 "Předávacím protokolem" se rozumí doklad o převzetí předmětného vozidla Klientem.

1.7 "Zůstatkovou hodnotou" se rozumí cena předmětného vozidla po uplynutí sjednané doby operativního leasingu.

1.8 "Předmětným vozidlem" se rozumí - jak již výše bylo zmíněno - motorové vozidlo Společnosti poskytnuté formou operativního leasingu Klientovi.

1.9 "Účetní zůstatkovou hodnotou" se rozumí rozdíl mezi pořizovací cenou předmětného vozidla a celkovou výší odpisů stanovených v souladu s příslušným platným zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, od data převzetí předmětného vozidla Klientem do data případného předčasného ukončení Smlouvy.

1.10 "Nejvyšší dosaženou prodejní cenou" se rozumí cena předmětného vozidla dosažená v aukčním prodeji nebo cena předmětného vozidla dosažená v jiném než aukčním prodeji, v tomto případě však vždy minimálně ve výši určené odborným oceněním.

· PŘEVZETÍ VOZIDLA

  • Klient obdrží předmětné vozidlo v provedení uvedeném ve Smlouvě.

2.2 Před převzetím předmětného vozidla je Klient povinen ho prohlédnout a ověřit jeho přesnou identifikaci, zjistit úplnost včetně dokumentace a přezkoušet, zda předmětné vozidlo nemá technické nedostatky a zda je plně použitelné. Pokud je pro předmětné vozidlo smluvně sjednán zvláštní účel užívání, musí Klient také přezkoušet, zda je pro tento účel skutečně použitelné. Při zjištění závad je Klient povinen trvat na jejich odstranění; teprve po jejich odstranění je oprávněn předmětné vozidlo převzít.

2.3 Předání a převzetí předmětného vozidla potvrdí smluvní strany podpisem předávacího protokolu, který se stane nedílnou součástí Smlouvy.

2.4 Klient podpisem těchto OPOL výslovně potvrzuje, že se před převzetím předmětného vozidla řádně seznámil s normami opotřebení a poškození vozu, a že s těmito normami výslovně souhlasí.

· LEASINGOVÉ SPLÁTKY A JINÉ PLATBY

3.1 Pokud k předání předmětného vozidla dojde s časovým odstupem od uzavření Smlouvy nebo pokud předání předmětného vozidla a uzavření Smlouvy předcházela předběžná smlouva, návrh či jiná žádost o financování předmětného vozidla, jsou finanční údaje (cena předmětného vozidla a výše leasingových splátek) v dokumentech předcházejících předání předmětného vozidla údaji předběžnými. Konečné údaje jsou uvedeny na předávacím protokolu předmětného vozidla (zejména cena předmětného vozidla) a splátkovém kalendáři či jiném daňovém dokladu (zejména výše leasingových splátek).

3.2 První řádnou splátku je Klient povinen uhradit před převzetím předmětného vozidla (začátkem doby leasingu). Každá další měsíční splátka je splatná vždy každý první den následujícího kalendářního měsíce, není-li ve splátkovém kalendáři či jiném daňovém dokladu stanoveno jinak.

3.3 Při převzetí předmětného vozidla Klientem vystaví Společnost splátkový kalendář či jiný daňový doklad, a to v případě konstantní výše splátek, jinak Společnost vystavuje periodicky se opakující faktury nebo jiný daňový doklad či doklady, které jsou splatné do 10 dnů od vystavení faktury či jiného dokladu, není- li výslovně stanoveno jinak. Do doby obdržení příslušného daňového dokladu je Klient povinen platit veškeré sjednané splátky ve výši a v termínech dle údajů uvedených ve Smlouvě. Účetně a daňově mají platby nájemného provedené Klientem do obdržení daňového dokladu povahu zálohy na nájemné.

3.4 Klient je povinen platit všechny splátky včas a v dohodnuté výši s uvedením variabilního symbolu dle pokynů Společnosti.

3.5 Klient je povinen platit sjednané splátky i v době, kdy předmětné vozidlo z jakýchkoliv důvodů nemůže užívat, a to i tehdy, pokud došlo k jeho poškození, zničení a pojišťovna dosud nekonstatovala totální škodu předmětného vozidla, popř. pokud došlo k odcizení a Policie ČR doposud nekonstatovala odcizení, neukončila či nepřerušila (neodložila) pátrání po odcizeném předmětném vozidle, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.6 Veškeré jednorázové pohledávky Společnosti vůči Klientovi jsou splatné do deseti kalendářních dnů od vystavení faktury, není-li výslovně stanoveno jinak.

3.7 Společnost je oprávněna nárokovat v případě prodlení Klienta se zaplacením jakékoliv platby podle Smlouvy či OPOL úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Kromě úroku z prodlení podle předchozí věty, je Společnost oprávněna nárokovat na Klientovi zaplacení prokazatelných výloh spojených s vymáháním pohledávky. Společnost je oprávněna Klientovi účtovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za náklady spojené s každou písemnou, telefonickou či elektronickou upomínkou.

3.8 Má-li Společnost uzavřeny s Klientem dvě či více smluv, je Společnost oprávněna jakoukoliv došlou platbu (splátku atd.) od Klienta nebo ve prospěch Klienta (např. pojistné plnění apod.) použít na úhradu jakýchkoliv splatných závazků Klienta, a to nejprve na úhradu jejich příslušenství a smluvní pokuty bez ohledu na to, z jaké smlouvy tyto závazky vyplývají.

3.9 Je-li Klient s kteroukoli platbou (případně její částí), vyplývající ze Smlouvy nebo jiné obdobné dohody uzavřené mezi Společností a Klientem, v prodlení delším než jeden měsíc nebo je-li po uvedenou dobu v prodlení s placením pojistného, a to i přes předchozí písemné upozornění, je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit v souladu s článkem 7. těchto OPOL.

3.10 Budou-li na základě právních předpisů změněny nebo nově zavedeny daně a poplatky, změněny sazby pojistného, vztahující se k předmětu plnění Smlouvy, je Společnost oprávněna reagovat na tuto skutečnost změnou výše leasingových splátek. Společnost v každém případě změny leasingových splátek zašle Klientovi aktualizovaný daňový doklad.

3.11 Výše leasingových splátek je stanovena Smlouvou (splátkovým kalendářem či jiným daňovým dokladem). Společnost je oprávněna jednostranně změnit odpovídajícím způsobem výši leasingových splátek dále v následujících případech:

a) z důvodu uvedeného v odst. 5.4 nebo 5.5 těchto OPOL, pokud tyto změny hradí Společnost,

b) při jakémkoliv navýšení nebo snížení pojistného vzniklém v době trvání Smlouvy,

c) v případě změny doby leasingu sjednané ve Smlouvě,

d) v případě zákonné změny výše daní nebo poplatků (např. daně silniční, daně z přidané hodnoty, atd.).

3.12 Pro zajištění oprávněných zájmů Společnosti Klient povinen před převzetím předmětného vozidla složit k rukám zástupce Společnosti finanční garanci ve výši ....................... (dále jen "Garance"). Tato Garance bude Klientovi v plné výši vrácena v den ukončení operativního leasingu, nebudou-li v tento den existovat žádné pohledávky Společnosti za Klientem, vyplývající ze Smlouvy či z těchto OPOL. Budou-li ke dni ukončení operativního leasingu existovat pohledávky Společnosti za Klientem, vyplývající ze Smlouvy či z těchto OPOL, je Společnost oprávněna o tyto pohledávky Garanci jednostranně snížit a vrátit Klientovi příslušný rozdíl.

4. POJIŠTĚNÍ

4.1 Společnost sjednává vždy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení). Havarijní pojištění sjednává Společnost, pokud se Klient se Společností nedohodne jinak.

4.2 Při pojistné události se škodou nad výši sjednané spoluúčasti je Klient povinen okamžitě informovat Společnost, sdělit předpokládaný rozsah škody a řídit se pojistnými podmínkami a informacemi pojišťovny o postupu při likvidaci škody a eventuálními pokyny Společnosti, oznámit pojistnou událost policii dle Zákona o silničním provozu.

4.3 Kopii oznámení pojistné události je Klient povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího vzniku zaslat Společnosti. Vyřízení pojistné události s pojišťovnou a protistranou je povinností Klienta, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě částečného poškození je pojistné plnění Klient povinen použít výlučně na opravu předmětného vozidla. Pokud náklady na opravu přesáhnou výši pojistného plnění, tento rozdíl uhradí Klient. V případě zničení nebo odcizení předmětného vozidla končí Smlouva dle ustanovení článku 7. těchto OPOL.

4.4 Klient se zavazuje bez zbytečného odkladu uvědomit Společnost, a v případě vlastního pojištění i pojišťovnu, o všech dodatečně namontovaných doplňcích do předmětného vozidla a zajistit jejich připojištění tak, aby předmětné vozidlo nebylo podpojištěno. Pokud je pojištění povinna sjednat Společnost, je oprávněna zvýšit splátky za pojištění takové dodatečné výbavy předmětného vozidla.

4.5 V případě, že Klient zamýšlí předmětné vozidlo půjčovat v rámci svého podnikání třetím osobám (autopůjčovna), je povinen předmětné vozidlo odpovídajícím způsobem pojistit, resp. připojistit, a to rovněž proti škodám vzniklým případným nevrácením předmětného vozidla třetí osobou, nesdělí-li Společnost Klientovi písemně, že je oprávněn použít předmětné vozidlo k uvedené podnikatelské činnosti i bez uvedeného připojištění.

4.6 V případě cesty do zemí, na které se nevztahuje pojistná smlouva, musí Klient předmětné vozidlo pojistit odpovídající pojistkou, nestanoví-li podmínky pojistné smlouvy jinak. Při porušení tohoto ustanovení odpovídá Klient za škody vzniklé užíváním předmětného vozidla v daných zemích.

4.7 Klient bere výslovně na vědomí, že škodu vzniklou odcizením předmětného vozidla pojišťovna likviduje pouze v případě, že Klientovi zůstane klíč od předmětného vozidla a příslušné osvědčení o registraci vozidla (ORV).

4.8. Klient bere dále výslovně na vědomí, že škodu vzniklou havárií předmětného vozidla pojišťovna likviduje pouze v případě, že u řidiče předmětného vozidla nebylo zjištěno požití alkoholu či jiné návykové látky před jízdou.

5. MAJETKOVÁ A JINÁ PRÁVA K VOZIDLU

5.1 Společnost je výlučným vlastníkem předmětného vozidla. Předáním předmětného vozidla uděluje Společnost Klientovi právo užívat předmětné vozidlo v souladu s právními předpisy České republiky, a to po dobu a za podmínek stanovených Smlouvou a těmito OPOL.

5.2 Klient nesmí předmětné vozidlo zcizit či s předmětným vozidlem jinak disponovat v rozporu s účelem Smlouvy (např. prodat, zastavit, darovat, pronajmout, zapůjčit třetí osobě), kromě zapůjčení vozidla k jízdám svých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu, anebo zapůjčení osobě blízké ve smyslu občanského zákoníku, je-li Klientem fyzická osoba. Pokud je Klientem právnická nebo fyzická osoba, která předmětné vozidlo půjčuje v rámci svého předmětu podnikání, může být předmětné vozidlo půjčováno dalším osobám pouze s předchozím písemným svolením Společnosti, a to na základě platné písemné Smlouvy. Poruší-li Klient svou povinnost podle tohoto odstavce, má Společnost právo od Smlouvy odstoupit. Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za případné škody na předmětném vozidle vzniklé v souvislosti s jednáním třetích osob, zmíněných v tomto odstavci OPOL.

5.3 Klient se musí zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke vzniku práv třetích osob k předmětnému vozidlu. Klient je povinen Společnosti okamžitě ohlásit uplatnění nároků třetích osob na předmětné vozidlo, odcizení předmětného vozidla, poškození a ztrátu předmětného vozidla. Klient nese náklady na obranu (ochranu) proti prosazování nároků třetích osob, ledaže byly zaviněny Společností. Pokud Klient vrátí vozidlo zatížené právní vadou bránící neomezené dispozici s vozidlem, kterou nezavinila Společnost, vzniká Společnosti právo na úhradu smluvní pokutu Klientem a to ve výši pořizovací ceny předmětného vozidla. Společnost má právo výši svého nároku uplatněného v souladu s tímto odstavcem snížit až na náhradu skutečně vzniklé škody.

5.4 Dodatečné změny, vestavby nebo jiná zhodnocení předmětného vozidla smí Klient provést jen na základě předchozího písemného souhlasu Společnosti. Toto neplatí, pokud se jedná o umístění odstranitelných reklam a nápisů na vozidle, nebo montáž běžných demontovatelných autodoplňků s tím, že před ukončením Smlouvy je Klient povinen na vlastní náklady uvést předmětné vozidlo do původního řádného stavu. Nutnost písemného souhlasu Společnosti se vztahuje zejména na doplňky, jejichž montáž podléhá povinnosti zápisu do TP (jako např. montáž tažného zařízení). Nedodrží-li Klient toto ustanovení, je povinen nahradit Společnosti způsobenou škodu.

5.5 Zhodnocení, které lze považovat za součást předmětného vozidla (nelze je oddělit, aniž by se předmětné vozidlo znehodnotilo), a proto se na ně vztahuje nutnost písemného souhlasu Společnosti, je majetkem Společnosti a Klient nemá při vrácení předmětného vozidla nárok na jeho úhradu. Pokud by toto zhodnocení snížilo cenu předmětného vozidla, Klient je povinen uhradit Společnosti vzniklou škodu. Odpisy veškerého technického zhodnocení předmětného vozidla provedeného na náklady Klienta provádí v souladu s daňovými předpisy Klient.

5.6 Přihlášení předmětného vozidla u příslušného orgánu státní správy zajišťuje Společnost, případně její zprostředkovatel, a to před jeho převzetím Klientem. Společnost je v technickém průkazu nadále uváděna jako vlastník i provozovatel předmětného vozidla. Technický průkaz k předmětnému vozidlu zůstává v držení Společnosti. Na žádost Klienta mu jej Společnost zapůjčí pro provedení technické prohlídky předmětného vozidla či pro jiný odůvodněný účel. Klient je povinen vždy vrátit technický průkaz do dne stanoveného Společností.

5.7 Klient je povinen používat předmětné vozidlo v souladu s provozními podmínkami (Návod k vozidlu).Je dále povinen s náležitou péčí na vlastní náklady udržovat předmětné vozidlo neustále ve stavu způsobilém k provozu v souladu s příslušnými právními předpisy a normami stanovenými výrobcem a účelem, ke kterému je předmětné vozidlo určeno a vybaveno. Předmětné vozidlo nesmí být použito jiným než běžným způsobem, tj. nesmí být použito např. k rychlostní jízdě, soutěžení, přepravě nebezpečných látek nebo cvičným jízdám. Klient plně odpovídá za škodu způsobenou použitím předmětného vozidla způsobem jiným než běžným. Kromě toho je Klient povinen plnit všechny závazky vyplývající z provozu a požadavků na řádnou údržbu předmětného vozidla, včetně zajištění předepsané garanční prohlídky vozidla, přezouvání a používání zimních pneumatik na vozidle dle zákona a hrazení veškerých poplatků spojených s užíváním pozemních komunikací. K tomu potřebné úkony musí nechat provést vlastním jménem a na vlastní náklady, a to pouze v dílnách, které jsou výrobcem předmětného vozidla autorizovány. Seznam autorizovaných servisních středisek je k dispozici na internetových stránkách.

5.8 Klient je oprávněn na základě předchozího zplnomocnění Společností k vedení případných jednání o získání úlev v placení správních poplatků nebo daní v souladu s příslušnými právními předpisy.

5.9 Klient výslovně souhlasí s tím, aby Společnost provedla kdykoliv během trvání Smlouvy kontrolu stavu předmětného vozidla, jeho dokumentace a ostatních záznamů, a to buď osobně, nebo prostřednictvím jiného subjektu. Společnost je povinna oznámit Klientovi provedení kontroly minimálně pět pracovních dní předem. Podmínkou je, že Společnost nebude při této kontrole bránit Klientovi v jeho činnosti.

5.10 Klient není oprávněn k technickým zásahům na předmětném vozidle kromě běžné údržby dle instrukcí výrobce K technickým zásahům jsou oprávněny pouze servisy autorizované výrobcem předmětného vozidla dané značky.

5.11 V případě využití jiného než autorizovaného servisu, zejména při provedení pravidelných garančních prohlídek, je Společnost oprávněna po Klientovi požadovat náhradu škody za neautorizovanou opravu a smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

5.12 Klient je povinen před každým použitím předmětného vozidla překontrolovat jeho technický stav. Zjištěné závady je povinen neprodleně odstranit sám, pokud se jedná o běžnou údržbu, nebo prostřednictvím autorizovaného servisu.

5.13 Klient hradí veškeré pokuty udělené příslušnými orgány policie či státní správy v souvislosti s používáním předmětného vozidla v rozporu s příslušnými předpisy. Pokud je v takovém případě pokutována přímo Společnost jako provozovatel vozidla, je Společnost oprávněna náklady vynaložené na pokutu přeúčtovat Klientovi. Klient je povinen vést evidenci, kdo a kdy předmětné vozidlo řídil. Pokud je Společnost vyzvána orgánem policie či státní správy k identifikaci řidiče vozidla v okamžiku spáchán dopravního přestupku, je Klient povinen Společnosti, na její výzvu, sdělit identitu řidiče.

5.14 S ohledem na výlučné vlastnictví předmětného vozidla, hradí Společnost povinné poplatky. Náklady na tyto služby jsou započítány do celkové splátky nájemného, pokud není dojednáno jinak.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ŠKODY NA PŘEDMĚTNÉM VOZIDLE

6.1 Za případné vady na předmětném vozidle Společnost neodpovídá. Na Klienta přechází uzavřením této Smlouvy právo (původně náležící Společnosti) uplatňovat nároky ze záruky podle záručních podmínek výrobce nebo dovozce u autorizovaného zástupce, jakož i práva kupujícího vyplývající z obecné odpovědnosti prodávajícího za vady prodávané věci. Společnost poskytne Klientovi při uplatňování těchto nároků potřebnou součinnost.

6.2 Náklady spojené s případným uplatňováním nároků z vad nese v plné výši Klient.

6.3 Za zničení, ztrátu, poškození a znehodnocení předmětného vozidla a jeho vybavení, které nejsou kryty podmínkami pojistné smlouvy, odpovídá Klient Společnosti objektivně, tzn. bez ohledu na míru jeho zavinění; toto však neplatí při výlučném zavinění Společnosti.

6.4 V případě poruchy fungování počítače ujetých kilometrů upozorní Klient na tuto skutečnost Společnost a nechá tuto závadu bezodkladně odstranit. Klient nesmí měnit údaje či jinak zasahovat do počítače ujetých kilometrů. V opačném případě je Společnost oprávněna uplatnit vůči Klientovi smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč a požadovat náhradu škody.

6.5 Za přímé a nepřímé škody a ušlý zisk vzniklý Klientovi nebo jiným osobám použitím předmětného vozidla, přerušením jeho používání, nebo jeho odejmutím Společnost odpovídá Klientovi jen tehdy, jestliže byly způsobeny opomenutím povinností Společnosti, vyplývajících ze Smlouvy či těchto OPOL.

6.6 Společnost neodpovídá za škodu či ušlý zisk Klienta, či jiné osoby v souvislosti s případnou nemožností dočasně či trvale užívat předmětné vozidlo.

7. PŘEDČASNÉ (MIMOŘÁDNÉ) UKONČENÍ SMLOUVY

A PŘÍSLUŠNÉ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

7.1 Smlouva může být předčasně ukončena v důsledku odstoupení nebo výpovědí ze strany Společnosti, prokázaného odcizení předmětného vozidla, prokázaného úplného zničení předmětného vozidla, nebo v důsledku úmrtí Klienta jako fyzické osoby nebo zániku Klienta jako právnické osoby bez právního nástupce, dohodou smluvních stran na žádost Klienta a dále ze zákonných důvodů.

7.2 Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud Klient závažným způsobem nebo opakovaně porušil či porušuje podmínky Smlouvy. Za závažné porušení Smlouvy se například považuje prodlení Klienta s platbami podle odst. 3.9 těchto OPOL. Společnost je oprávněna Smlouvu dále vypovědět rovněž v případě Klienta, který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí, dále v případě Klienta, na jehož majetek je vyhlášena veřejná dražba nebo jehož majetek je postižen exekucí, nebo v případě, že Klient závažným způsobem porušuje své povinnosti z jakéhokoli jiného závazkového vztahu mezi ním a Společností. Smlouva je předčasně ukončena dnem účinnosti odstoupení.

7.3 Odstoupení je účinné předáním nebo doručením Klientovi. Je-li odstoupení předáno i doručeno, a to v různých dnech, je účinné dnem, který nastane dříve. Není-li možné odstoupení předat ani doručit na poslední Klientem písemně oznámenou adresu, platí, že bylo doručeno pátý pracovní den po odeslání.

7.4 V případě ukončení Smlouvy podle odst. 7.3 těchto OPOL Společnost vyhotoví a zašle Klientovi do 30 dnů poté, kdy jsou známy nebo je možné určit všechny položky podle tohoto odstavce, finanční vypořádání Smlouvy, které bude obsahovat zápočet vzájemných pohledávek Společnosti a Klienta, na které mají podle těchto OPOL a Smlouvy nárok. Součástí tohoto zápočtu jsou zejména: a) všechny do té doby splatné a neuhrazené peněžité závazky včetně jejich příslušenství, b) náklady spojené s odebráním, přepravou, skladováním, oceněním, pojištěním a prodejem předmětného vozidla, c) dohodnuté smluvní pokuty, d) náhrada škody ve výši nesplacených nákladů, které Společnost prokazatelně jednorázově vynaložila na uzavření Smlouvy nebo v jejím průběhu, a které by byly (při řádném průběhu Smlouvy) Klientem uhrazeny prostřednictvím splátek příslušné finanční služby, e) náhrada škody ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětného vozidla ke dni odstoupení Smlouvy určenou podle platných zákonných předpisů a nejvyšší dosaženou prodejní cenou poníženou o skutečné náklady spojené s prodejem. Případný zisk z prodeje předmětného vozidla náleží Společnosti. Společnost je v případě zřejmé nepřiměřenosti výše náhrady škody vůči součtu veškerých budoucích splátek do okamžiku předpokládaného řádného ukončení, oprávněna tento svůj nárok snížit až na součet zbývajících budoucích splátek. Bude-li výsledkem zápočtu pohledávka Společnosti vůči Klientovi, je Společnost oprávněna tuto pohledávku nárokovat na Klientovi.

7.5 V případě prokázaného odcizení předmětného vozidla končí Smlouva dnem, v němž bylo Společnosti doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání určité osoby, odložení věci nebo jiné potvrzení vydané orgány činnými v trestním řízení o tom, že nelze vést trestní stíhání proti konkrétní osobě (neznámý pachatel), nedohodnou-li se smluvní strany na datu ukončení Smlouvy jinak. Výše uvedené platí vždy pouze v případě, že nebylo vozidlo nalezeno a vráceno Klientovi.

7.6 Při úplném zničení předmětného vozidla (totální havárie) končí Smlouva dnem, v němž Společnost obdržela potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o úplném zničení předmětného vozidla, nedohodnou-li se smluvní strany na datu ukončení Smlouvy jinak.

7.7 V případě ukončení Smlouvy podle odst. 7.5 těchto OPOL a 7.6 těchto OPOL vyhotoví Společnost a zašle Klientovi do 30 dnů poté, kdy jsou známy nebo je možné určit všechny položky podle tohoto odstavce, finanční vypořádání Smlouvy, které bude obsahovat zápočet vzájemných pohledávek Společnosti a Klienta, na které mají podle těchto OPOL a Smlouvy nárok. Součástí tohoto zápočtu jsou zejména:

a)všechny do té doby splatné a neuhrazené peněžité závazky včetně jejich příslušenství,

b) náklady spojené s přepravou, skladováním, oceněním, pojištěním a prodejem zbytků předmětného vozidla,

c) dohodnuté smluvní pokuty,

d) rozdíl mezi sumou pojistného na zákonné a havarijní pojištění předmětného vozidla, kterou Společnost v souladu se sjednanými pojistnými smlouvami uhradila nebo je povinna uhradit pojistiteli, a sumou tohoto pojistného uhrazenou Klientem Společnosti k datu ukončení Smlouvy,

e) náhrada škody ve výši nesplacených nákladů, které Společnost prokazatelně jednorázově vynaložila na uzavření Smlouvy nebo v jejím průběhu, a které by byly (při řádném průběhu Smlouvy) Klientem uhrazeny prostřednictvím splátek příslušné finanční služby,

f) náhrada škody ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětného vozidla ke dni předčasného ukončení Smlouvy určenou podle platných zákonných předpisů a pojistným plněním, popřípadě cenou zbytků předmětného vozidla. Případný zisk související s vyúčtováním pojistné události náleží Společnosti. Společnost je v případě zřejmé nepřiměřenosti výše náhrady škody vůči součtu veškerých budoucích splátek do okamžiku předpokládaného řádného ukončení, oprávněna tento svůj nárok snížit až na součet zbývajících budoucích splátek,

g) spoluúčast pojistného plnění.

Bude-li výsledkem zápočtu pohledávka Společnosti vůči Klientovi, je Společnost oprávněna tuto pohledávku nárokovat na Klientovi.

7.8 Smrtí Klienta, který je fyzickou osobou, Smlouva končí, jestliže se Společnost nedohodne s jeho zřejmým (pravděpodobným) zákonným dědicem (jedním ze zákonných dědiců), případně s jinou osobou (např. s osobou pokračující v podnikatelské činnosti Klienta, které předmětné vozidlo sloužilo) na převzetí práv a závazků ze Smlouvy. Při finančním vypořádání takové Smlouvy se postupuje podle odst. 7.4 těchto OPOL.

7.9 V případě, kdy Klient požaduje předčasné ukončení Smlouvy dohodou, zavazuje se informovat Společnost písemnou formou minimálně 30 dnů před požadovaným datem ukončení Smlouvy. Dohodou smluvních stran na žádost Klienta, končí Smlouva dnem platnosti a účinnosti uzavřené Dohody. Klient vrátí předmětné vozidlo, Společnost ho následně prodá za nejvyšší dosaženou prodejní cenu. Při finančním vypořádání Smlouvy se v tomto případě, s výjimkou nákladů na odebrání předmětného vozidla, postupuje podle odst. 7.4 těchto OPOL.

7.10 Vzniknou-li Společnosti z důvodu předčasného ukončení Smlouvy jakékoli zvýšené daňové náklady plynoucí z obecně závazných právních předpisů, má Společnost nárok na dodatečnou náhradu škody odpovídající příslušnému zvýšení daňové povinnosti.

7.11 Pokud je Klient v prodlení s úhradou pohledávky nezaplacené do dne předčasného ukončení Smlouvy nebo pohledávky (nároku Společnosti), která vznikla po předčasném ukončení Smlouvy nebo jako jeho důsledek, má Společnost právo na úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne splatnosti těchto pohledávek. Není-li podle obecně závazného právního předpisu možné výši úroku z prodlení sjednat tak, jak je uvedeno v předchozí větě, je výše úroku stanovena obecně závazným právním předpisem.

7.12 Jakékoli pojistné plnění, které se váže k předmětnému vozidlu a které pojišťovna hradí po datu předčasného ukončení Smlouvy, náleží Společnosti.

7.13 Vyúčtování skutečného jízdního výkonu podle odst. 9.2 těchto OPOL se v případě předčasného ukončení Smlouvy neprovádí.

8. TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ ŘÁDNÉ UKONČENÍ

8.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou a končí uplynutím dohodnuté doby operativního leasingu a vrácením vozidla spolu s úhradou všech plateb.

9. VRÁCENÍ PŘEDMĚTNÉHO VOZIDLA

9.1 Klient je povinen předmětné vozidlo navrátit ve stavu odpovídajícím stáří a počtu najetých kilometrů podle pokynů, které Klient obdržel při převzetí vozidla. Společnost nebo jí zplnomocněný zástupce zkontroluje celkový stav vozidla. Nevrátí-li Klient vozidlo ve stavu odpovídajícím stáří a počtu najetých kilometrů popřípadě i v rozporu s normami opotřebení a poškození, je povinen uhradit náklady vynaložené na uvedení vozidla do takovéhoto stavu. V případě, že nedojde ke shodě o stavu a poškození vozidla a z toho plynoucího rozpočtu oprav, určí Společnost nezávislého znalce. Znalec rozhodne, zda poškození vozidla odpovídá průměrnému opotřebení v závislosti na jeho stáří a proběhu kilometrů nebo zda snížení ceny odpovídá poškození vozidla. Stanovisko znalce je pro obě strany závazné. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku nese strana, jejíž stanovisko nebylo správné. Předmětné vozidlo se považuje za řádně vrácené okamžikem podpisu protokolu o vrácení předmětného vozidla oběma stranami. Protokol musí obsahovat kromě popisu technického stavu vozidla také předběžný rozpočet nákladů nezbytných k odstranění zjištěných vad a na místě zjištěný stav ujetých kilometrů. V případě dodatečně zjištěných skrytých vad má Společnost právo na náhradu nákladů spojených s opravou těchto vad. Předávací protokol je podkladem pro následný zápočet vzájemných pohledávek Klienta a Společnosti a Klient je povinen údaje uvedené v předávacím protokolu před jeho podpisem pečlivě překontrolovat. Pokud dojde k vážnému poškození, zničení či odcizení vozidla, které není kryto pojistným plněním z důvodu pochybení na straně Klienta (nezajištění pojištění v požadovaném rozsahu, zkrácení či odepření výplaty pojistného plnění z důvodu porušení právní povinnosti Klienta, apod.) a které znemožňuje vrácení vozidla v řádném stavu, je Společnost oprávněna nárokovat vůči Klientovi smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny předmětného vozidla. Společnost má právo výši svého nároku uplatněného v souladu s tímto odstavcem snížit až na náhradu skutečně vzniklé škody.

9.2 Pokud je Smlouva předčasně ukončena, je Klient (případně jeho právní nástupce), povinen bez zbytečného odkladu přistavit předmětné vozidlo k sídlu Společnosti, pokud Společnost či její zmocněnec neurčí místo přistavení jinak, nestalo-li se tak již dříve. Současně s vrácením předmětného vozidla je Klient povinen vrátit zejména osvědčení o registraci vozidla (ORV), zelenou kartu, servisní knížku řádně vyplněnou v souladu s odst. 5.7 těchto OPOL, návod k obsluze, velký technický průkaz, pokud jej měl zapůjčen, všechny klíče od předmětného vozidla, včetně bezpečnostního kódu spolu s dálkovým ovládáním zámků, kódy zabezpečovacích systém a rádia, v opačném případě bude Klientovi přefakturován náklad na pořízení chybějícího příslušenství a dokumentů, případně naúčtován poplatek za jednotlivé nevrácené dokumenty, příslušenství a vícenáklady. Klient odpovídá za předmětné vozidlo až do okamžiku, kdy je předmětné vozidlo řádně předáno Společnosti nebo jí zmocněnému zástupci. Pokud bude Klient v prodlení s vrácením předmětného vozidla, Společnost je oprávněna mu za každý započatý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 1/30 měsíční splátky.

9.3 Nepřistaví-li Klient předmětné vozidlo, ačkoli je k tomu podle Smlouvy povinen, jsou Společnost, případně její zmocněnec, oprávněni předmětné vozidlo zajistit a odebrat Klientovi. Společnost má v takovém případě právo uplatnit vůči Klientovi smluvní pokutu ve výši 20% z pořizovací ceny předmětného vozidla.

9.4 Veškeré náklady Společnosti na odebrání předmětného vozidla (včetně případných nákladů Společnosti na vymáhací agenturu) jdou k tíži Klienta a Společnost má právo je Klientovi vyúčtovat. Tyto náklady mohou být zahrnuty v případě ukončení Smlouvy mezi ostatní náklady finančního vypořádání Smlouvy.

9.5 Jsou-li zároveň s odebraným předmětným vozidlem zajištěny věci, které jsou spojeny s předmětným vozidlem a lze je považovat za součást nebo příslušenství předmětného vozidla, považují se za majetek Společnosti a Klient nemá při vrácení předmětného vozidla nárok na jejich úhradu.

9.6 Jsou-li zároveň s odebraným předmětným vozidlem zajištěny věci nikoli nepatrné hodnoty, které nelze považovat za součást či příslušenství předmětného vozidla, zajistí Společnost jejich protokolární převzetí do úschovy. Na žádost Klienta je Společnost povinna informovat jej o místě úschovy, kde si Klient může uvedené věci převzít, a zajistit na jeho žádost vydání těchto věcí. Nepřevezme-li si Klient tyto věci do třiceti dnů po odebrání předmětného vozidla, považují se takové věci za tzv. věci opuštěné a Společnost dále postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

10. OSOBNÍ ÚDAJE

10.1 ÚVODNÍ INFORMACE

10.1.1 Je-li Klient fyzickou osobou, Společnost v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Klienta (včetně rodného čísla) způsobem a k účelům v rozsahu, v jakém Klient udělil se zpracováním svých osobních údajů svůj souhlas, ledaže podle zákona jde o zpracování, ke kterému není souhlasu subjektu údajů třeba. Zpracování osobních údajů je Společností prováděno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.

10.1.2 Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Společnosti své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Klient je oprávněn poskytnutí svých osobních údajů odmítnout, a proto poskytuje-li své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně.

10.1.3 Klient prohlašuje a zaručuje, že pokud Společnosti v souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy poskytl osobní údaje třetích osob, získal předem od těchto třetích osob výslovný souhlas s poskytnutím jejich osobních údajů Společnosti a s následným zpracováním jejich osobních údajů Společností pro účely stanovené v těchto OPOL.

10.2 OBECNÝ SOUHLAS

10.2.1 Klient souhlasí s tím, aby Společnost zpracovávala veškeré informace o jeho osobě a osobní údaje, včetně rodného čísla, které sdělil nebo sdělí Společnosti, nebo které byly Společností v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy nebo v souvislosti s realizací předcházejících nebo navazujících úkonů oprávněně získány od třetích osob.

10.2.2 Klient souhlasí, aby jeho osobní údaje a veškeré další informace týkající se jeho osoby byly Společností zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem a) jednání ve věci uzavření Smlouvy, b) posuzování bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta, c) plnění práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu založeného Smlouvou, d) uplatňování a správu nároků plynoucích ze Smlouvy, e) správu Smlouvy, f) nabízení a poskytování doplňkových služeb souvisejících se Smlouvou Klientovi, g) dalšího nabízení obchodu a služeb Klientovi, h) ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti.

10.2.3 Klient souhlasí, aby Společnost v průběhu plnění Smlouvy průběžné shromažďovala údaje o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti za účelem posuzování rizik Společnosti plynoucích z této Smlouvy. Za tímto účelem Klient souhlasí, aby Společnost uskutečňovala dotazy na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění používala pro ověření bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřila správnost údajů poskytnutých Klientem. Klient také souhlasí, aby Společnost úvěrovým registrům poskytovala údaje o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti v návaznosti na plnění či neplnění Smlouvy Klientem.

10.2.4 Klient souhlasí, aby Společnost pořídila fotokopii dokladu totožnosti Klienta, tj. fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti Klienta a správnosti identifikačních údajů Klienta. Fotokopie dokladu totožnosti Klienta bude Společností uchovávána společně s ostatními údaji Klienta po celou dobu zpracovávání osobních údajů Klienta. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti Klienta Klient souhlasí, aby Společnost pro účely identifikace zpracovávala také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.

10.2.5 Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené v odst. 10.2 těchto OPOL Klient uděluje na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 10 let od data splnění veškerých finančních závazků Klienta ze Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky Klienta byly splněny před zánikem Smlouvy.

10.3 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Klienta budou Společností zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient souhlasí, aby Společnost zpracovávala jeho osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech Společnosti společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Společnost získá od Klienta či třetích osob.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Klient je povinen ohlásit Společnosti písemně do čtrnácti dnů změnu důležitých údajů o své osobě, zejména změnu adresy, jména či názvu Společnosti, bankovního konta, ze kterého jsou platby prováděny, zánik Společnosti, její splynutí či sloučení s jinou Společností, jakékoli jiné změny v obchodním rejstříku, vstup do konkursního nebo vyrovnávacího řízení, apod. Klient odpovídá za to, že Společnost má vždy k dispozici jeho přesnou adresu pro doručování pošty.

11.2 Smluvní strany tímto prohlašují, že nejsou nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), a že u nich nenastala ani jedna ze skutečností předpokládaných ustanovením § 109 ZDPH.

11.3 Smluvní strany se zavazují, že pokud u nich nastane skutečnost předpokládaná ustanovením § 109 ZDPH, oznámí tuto skutečnost neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou na základě této skutečnosti oprávněny postupovat ve smyslu §109a ZDPH.

11.4 Smluvní strany jsou srozuměny a souhlasí s tím, že budou povinny nahradit škodu ve výši částky vynaložené druhou smluvní stranou jako ručitelem ve smyslu ustanovení § 109 ZDPH, v důsledku aplikace institutu ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň ze strany poskytovatele zdanitelného plnění.

11.5 Společnost je oprávněna účtovat si za administrativní úkony týkající se Smlouvy, které jsou nad rámec poskytované služby poplatky .

11.6 Žádným ustanovením těchto OPOL o smluvní pokutě není dotčeno právo Společnosti na náhradu škody vzniklé Společnosti v důsledku porušení Smlouvy Klientem.

11.7 Výslovně se vylučuje možnost snížit smluvní pokutu soudem podle § 2051 občanského zákoníku.

11.8 Všechna smluvní ujednání a veškeré změny Smlouvy musí mít písemnou formu.

11.9 Pro spory vzešlé ze Smlouvy je příslušný soud v místě sídla Společnosti.

11.10 Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený Smlouvou se v neupravených otázkách řídí obecnými právními předpisy.

11.11 Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna prověřovat skutečnosti týkající se jeho právní subjektivity, právních a vlastnických poměrů a ekonomické bonity.

11.12 Společnost je oprávněna kdykoli provést zápočet jakýchkoli peněžitých závazků a pohledávek, které ji vznikly za Klientem, a to i tehdy, pokud vyplývají z různých právních vztahů.

11.13 Společnost je oprávněna postoupit jakoukoliv pohledávku vůči Klientovi vyplývající z této Smlouvy třetí osobě.

11.14 Klient tímto prohlašuje, že prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv (včetně případných práv na náhradu škody či smluvní pokutu) vzniklých Společnosti ze Smlouvy, jakož i z dříve uzavřených závazkových vztahů mezi Klientem a Společností, na dobu deseti let od okamžiku, kdy příslušná promlčecí doba počne, resp. počala, poprvé běžet a to za předpokladu, že Klientem je podnikatel. Pokud je Klientem fyzická osoba nepodnikající (spotřebitel), trvá promlčecí doba podle předchozí věty 4 roky. Toto prohlášení se vztahuje i na práva vzniklá případným odstoupením od Smlouvy, resp. výpovědí Smlouvy, nebo zánikem či ukončením smluvního vztahu z jiného titulu.

11.15 Komunikace Společnosti a Klienta probíhá především prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Společnost zasílá Klientovi písemnosti běžným způsobem popřípadě do vlastních rukou na adresu bydliště nebo sídla Klienta. Klient může Společnosti sdělit i jinou adresu, na které si bude písemnosti vyzvedávat. Dnem doručení se rozumí okamžik předání, popřípadě doručení zásilky Klientovi na jeho poslední známou adresu nebo adresu určenou pro doručování. Nelze-li zásilku doručit tímto způsobem, platí, že byla doručena pátým dnem po odeslání. Písemnost může být Klientovi doručena Společností i osobně. Společnost může s Klientem komunikovat, pokud se nejedná o předepsanou formu úkonů, prostřednictvím e-mailu a to za předpokladu, že Klient sdělí Společnosti svoji elektronickou adresu (e-mail). Zpráva se považuje za doručenou, jakmile Klient obratem potvrdí obdržení této zprávy, popřípadě jinak potvrdí 7/7 její obdržení. Pokud se nedaří Klientovi doručovat informace prostřednictvím elektronické komunikace, pak Společnost bude doručovat Klientovi zprávy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Dále Společnost může s Klientem komunikovat prostřednictvím monitorovaných telefonických hovorů nebo faxem.

11.16 Společnost je oprávněna jednostranně změnit OPOL. O této změně je Společnost písemně nebo e-mailem povinna informovat Klienta. V případě, že Klient s jednostrannou změnou OPOL nesouhlasí a jednostranná změna je závažného charakteru, může Smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědí doručenou Společností do jednoho měsíce od oznámení o změně OPOL. Smlouva je ukončena po uplynutí tří měsíců od doručení výpovědi ke dni, v němž měla být zaplacena příslušná měsíční splátka. Při finančním vypořádání Smlouvy se v tomto případě, s výjimkou nákladů na odebrání předmětného vozidla, postupuje podle odst. 7.4 těchto OPOL. Za změnu závažného charakteru se nepovažuje taková změna, která vyplývá ze změny právních předpisů, je oprava chyby v psaní a počtech nebo změna, kterou nedojde ke zhoršení právního postavení Klienta.

11.17 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků. Jestliže se praxe stran odchýlí od ujednání Smlouvy nebo OPOL, mají přednost výslovná ustanovení Smlouvy nebo OPOL. Veškeré úpravy učiněné do formuláře smlouvy musí být jednotlivě podepsány oběma smluvními stranami, jinak se považují za neplatné a nebude k nim přihlíženo.

11.18 Svým podpisem Klient potvrzuje, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy, kterou se společností Augen s.r.o. uzavírá a jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví.Klient Augen s.r.o.